Finestra nova

Aplec Excursionista
dels Països Catalans